Gode varslingsrutiner er viktig for håndtering av eventuelle kritikkverdige forhold på arbeidsplasser. StudConsult har inngått samarbeid med AdvokatOnline for benyttelse av deres varslingstjeneste Whistle, en webløsning for sikker varsling på arbeidsplassen.

Alle virksomheter med mer enn 5 ansatte er pålagt å ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Den 1. Januar 2020 trådte nye regler for varsling i kraft, og kravene til varslingsrutiner i virksomheter ble skjerpet.

Hva er et kritikkverdig forhold?

Ifølge Arbeidstilsynet regnes kritikkverdige forhold som forhold som er i strid med:

  • lover og regler
  • skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
  • etiske normer som det er bred tilslutning om i samfunnet

Dette kan innebære forhold som trakassering, sjikane, sexpress, mobbing eller brudd på taushets- eller konfidensialitetsbestemmelser.

Hvorfor er varslingsrutiner viktig?

De senere årene har en rekke saker i media, som #Meetoo, fremhevet viktigheten av gode varslingsrutiner. Ved å ha godt etablerte varslingsrutiner er målet å kunne forebygge, avdekke og stoppe blant annet lovbrudd, korrupsjon eller annen uakseptabel adferd knyttet til selskapet.

StudConsult er opptatt av å være fremoverlent og ta dette på alvor. Som en studentdrevet bedrift har vi mange ansatte som er relativt nye i arbeidslivet. Det er derfor viktig for StudConsult å ha en god praksis for håndtering av eventuelle kritikkverdige forhold, slik at de ansatte blir bevisste på viktigheten av dette.

HR-ansvarlig i StudConsult, Helene Rose Vemmestad, påpeker viktigheten av et åpent arbeidsmiljø for å kunne forebygge kritikkverdige forhold.

– Vi har stort fokus på å fremme at det er lav terskel for alle ansatte å ta opp saker med ledelsen, og er opptatt av å bygge en kultur preget av åpenhet. Det er likevel viktig å ha formelle rutiner for håndtering av varslinger på plass.

Samarbeid med AdvokatOnline

StudConsult har valgt å inngå et samarbeid med AdvokatOnline og benytte deres tjeneste Whistle for håndtering av varsler. Whistle er en webløsning for effektiv og sikker varsling av kritikkverdige forhold.

Via Whistle kan ansatte varsle helt anonymt, ved at varslene blir kryptert og lagret på en sikker server. Personopplysninger blir behandlet i henhold til Datatilsynets regelverk. Målet er at terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold skal være lav, slik at eventuelle saker kan håndteres raskt og trygt.

I tillegg kan varsler legge ved dokumentasjon, som bilder og videoer, for å enkelt kunne gi en bedre beskrivelse av forholdet. Dette vil gi ledelsen det beste grunnlaget for å motta, forstå og behandle innkommende varsler.

Ved en sikker og anonym varslingstjeneste som Whistle er StudConsult sikret en god håndtering av varsler.

AdvokatOnline er en ledende leverandør av teknologi og kvalitetssikret juridisk innhold implementert i teknologi. Alle løsninger er web- eller app baserte og brukes enten som intern løsning eller interaksjon i forhold til sine kunder. Nærmere informasjon på www.advokatonline.no (ekstern lenke).

Published On: 30 november 2021 - 12:36 / By /