Return to site

Ny ledelse i StudConsult

· Internt,Oppdatering,Ledelsen

Året er over og for StudConsult så innebærer dette bytte av ledelsen. Mange engasjerte ansatte søkte på de ulike stillingene, og over månedsskiftet vil de ta over sine respektive roller. Vi har intervjuet StudConsults av- og påtroppende ledelse for å få et innblikk i erfaringer og planer for vervet. Avtroppende ledelse består av Helene Sofie Bakke, Andrea Kring Pedersen, Nicolai Woxholt, Helene Vemmestad, Ulrikke Hande og Viljar Engsund Smith. De ønsker velkommen til ny ledelse bestående av Ailin Andersen, Sondre Juven, Lucas Randali, Petter Moger, Nora Harket og Victoria Romberg.

 

 

Avtroppende ledelse

(f.v. Nicolai Woxholt, Viljar Smith, Helene Sofie Bakke, Helene Vemmestad, Ulrikke Hande, Andrea Kring Pedersen)

Helene Sofie Bakke, Daglig Leder

Hva har vært det mest interessante med ditt lederverv?

- Kort oppsummert vil jeg si vi har fått til mye det siste året både som ledelse, og sammen med alle våre dyktige ansatte. Første halvår var preget av kun digitale møter, men likevel klarte vi å holde engasjementet oppe, samt. økt intern- og prosjektarbeid ved at vi har laget god struktur og gode planer. 

- Andre halvår kunne vi endelig møtes fysisk igjen, og vi ansatte 13 nye konsulenter som har hatt positiv effekt på både arbeidsmiljø og verdiskapningen til både StudConsult og våre kunder. Selvfølgelig går aldri ting helt etter planen og mange av arbeidsoppgavene til daglig leder oppstår adhoc. Det gjør at man hele tiden må omstrukturere planer og tiden siden, og det er noe av det som er det kuleste med å sitte som daglig leder. 

- Du får mulighet til å få innsyn i alle ledd i organisasjonen, du kommer enda tettere på medarbeiderne, får være med på å skape engasjement og sette retning. Et langt svar, til et kort spørsmål. Men, vanskelig å være kort når man har et stort driv og engasjement for både StudConsult og ledelsen.

Hvilke erfaringer fra stillingen tror du vil være nyttig senere i karriere?

- For det første, så føler jeg at jeg har blitt en mester på å ha mange baller i luften. Jeg har alltid gjort mye ved siden av studien, men som daglig leder oppstår det mye adhoc, og man må raskt omstille seg. Det å sjonglere både lederverv, oppstart på masterstudiet og deltidsjobb i DNB Asset Management denne høsten, har krevd at man er effektiv, tilpasningsdyktig og fleksibel. Det er en erfaring som tror jeg vil ha stor glede videre, for jeg tror ikke akkurat jeg vil få mer tid med det første. 

- Ellers, tror jeg at jeg vil ha stor nytte av mye annet fra rollen som daglig leder. Det å skape engasjement og legge til rette for å skape mest mulige verdier, lærdom og trivsel for alle ansatte, er kunnskap man kan få bruk i enhver jobb – for normalt sett er det mye samarbeid i arbeidslivet. Jeg har også stor tro på å spille hverandre gode, for da får man til så mye mer!

Hva har vært den største utfordringen gjennom året?

- Etter sommeren sluttet 12 konsulenter, og vi ansatte i høst 13 nye. Med en stor utskiftning satt vi igjen med en arbeidsstokk som bestod av flere nye enn gamle. Det krever for det første god rekruttering, men ikke minst god implementering og opplæring. 

- For meg og min ledelse har det vært viktig at denne implementeringen ble best mulig, og vi har iverksatt mange nye tiltak. Hovedfokuset har derfor ligget her for ledelsen det siste halvåret, noe som har vært en utfordring fordi man da må legge fra seg andre ting man også ønsker å få til for man har begrenset med tid, og mange av oss har også andre deltidsjobber ved siden av både StudConsult og studie.

Andrea Kring Pedersen, Økonomiansvarlig og nestleder

Hva har vært det mest interessante med ditt lederverv?

- Det mest interessante har vært å få et helhetsbilde av hvordan et selskap som StudConsult fungerer i praksis. Det å få muligheten til å legge en strategi også få følge opp og revurdere underveis har vært utrolig spennende, og ikke minst få se resultatene av jobben som er lagt ned.

Hva har vært den største utfordringen gjennom året?

- Den største utfordringen har vært å være tilgjengelig stort sett hele tiden og måtte prioritere StudConsult svært selv i svært hektiske perioder. Samtidig har det vært veldig lærerikt å måtte prioritere hardt og fokusere på én ting av gangen.

Ulrikke Hande, Prosjektansvarlig

Hva har vært det mest interessante med ditt lederverv?

 - Møtene med kundene våre må jeg plassere på topp som det mest interessante med min stilling, ved at jeg har fått knytte kontakt med mange spennende og kule personer. Flere som tar kontakt er ledere i sine bedrifter, og/eller har en imponerende karriere bak seg og mye erfaring. Videre deler mange kunder store fremtidsplaner for sine bedrifter med oss fasen hvor vi er i dialog om er potensielt prosjekt, og den tilliten jeg har blitt vist har gjort stort inntrykk på meg.

Hvilke erfaringer fra stillingen tror du vil være nyttig senere i karriere?

- Som prosjektkoordinator har jeg fått lære mye om kommunikasjon med både kunder og ansatte, og dette har jeg lært mye av som jeg vil ta med meg videre. Kundene våre er ofte fra bedrifter i forskjellige størrelser og fra veldig varierende sektorer, som gjør at de fleste prosjektene våre er nye erfaringer og ny kunnskap for oss i StudConsult. Dette har bidratt til en bedre innsikt i næringslivet, samt lært meg mye om forventningsavklaring, prioriteringer og hvor avgjørende god kommunikasjon er for samarbeid, resultater og kundetilfredshet. 

- Det å sitte i ledelsen er utrolig spennende da man får et godt innblikk i alle rollene til alle i ledelsen, og man lærer mye fra både sine egne arbeidsoppgaver, men også det ved at vi jobber så tett som har gitt meg et mye bredere perspektiv enn jeg forventet.

Nicolai Woxholt, Salgsansvarlig

Hvilke erfaringer fra stillingen tror du vil være nyttig senere i karrieren?

- Det er selvsagt mange erfaringer fra året jeg har lyst til å trekke frem, men jeg tror spesielt erfaringene jeg har fått fra å lede et team og det å legge ned en strategi sammen med resten av ledelsen kommer til å være nyttige erfaringer å ta med seg videre i arbeidslivet. God/effektiv kommunikasjon er også noe jeg har lagt merke til er viktig når man sitter i en ledende stilling.

Hva har vært den største utfordringen gjennom året?

- Det har selvfølgelig vært noen utfordringer i forbindelse med pandemien, møter online over zoom og uforutsigbarhet knyttet til dette. Samtidig føler jeg både teamet og ledelsen har løst situasjonen godt, og ellers så kommer jeg ikke på noen andre store utfordringer det siste året.

Viljar Engesund Smith, Markedsansvarlig

Hva har vært det mest interessante med ditt lederverv?

 - For det første har det vært interessat å lære seg mer om et område jeg vanligvis ikke har hatt mye erfaring med, nemlig markedsføring. For det andre har det å kunne sitte i ledelsen til et aksjeselskap vært svært spennende. I tillegg til sitt eget ansvarsområde, så får man også innsikt i hele organisasjonen på tvers av de andre stillingene. Det å kunne påvirke hvilken retning selskapet skal gå sammen med resten av ledelsen har vært utrolig lærerikt.

Hvilke erfaringer fra stillingen tror du vil være nyttig senere i karriere?

- En viktig del av rollen som markedsansvarlig har vært å være teamleder for markedsteamet. Det har vært både spennende og krevende å ha et slikt ansvar så tidlig, og det er definitivt en erfaring jeg ikke ville vært foruten. Det er noe jeg kommer til å ta med meg videre og ha nytte av senere.

Helene Vemmestad, HR-ansvarlig

Hvilke erfaringer fra stillingen tror du vil være nyttig senere i karriere?

- Jeg valgte å søke til HR-ansvarlig i fjor fordi det kunne gi meg nyttig erfaring ift. fagområdet jeg interesserer meg for: mennesker og organisasjoner, og her er det mye nyttig jeg kommer til å ta med meg videre. Den kanskje aller viktigste erfaringen jeg har fått er å ha sittet på andre siden av bordet som rekrutterer. Det er en stor prosess å ansatte, og jeg føler jeg har fått bedre innsikt i hvordan rekrutterer kommer frem til beslutninger om seleksjon.

Hva har vært den største utfordringen gjennom året?

- Kanskje ikke så overraskende så har en stor utfordring gjennom året vært å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø i en tid preget av korona-restriksjoner. Spesielt første halvåret av 2020 måtte vi avlyse en rekke arrangementer slik som hytteturer, sosiale kvelder, konsulent pils og nyttårsbord. I tillegg valgte ledelsen å holde alle ukesmøter digitalt. Selv om vi har fått mulighet til å møtes mer fysisk i høst så har det absolutt vært en utfordring å skape godt samhold når vi har vært såpass preget av å måtte møtes digitalt i 1,5+ år. Men, de flinke ansatte i StudConsult er kjempeflinke til å tilpasse seg og jeg mener derfor at vi har fått det bra til, til tross for alt.

 

 

Påtroppende ledelse

(f.v. Victoria Romberg, Petter Moger, Nora Harket, Sondre Juven, Lucas Ranaldi, AIlin Andersen)

Ailin Andersen, Daglig leder

Hva motiverte deg for å søke på din stilling?

- Jeg søkte daglig leder for å bygge videre på StudConsults gode resultater og videreutvikle både selskapet og den gode kompetansen hos de ansatte. Daglig leder i StudConsult medfører mye arbeid, men er også en verdifull erfaring. Jeg er forberedt på en bratt læringskurve. Min visjon er å bygge videre på den kompetansen og det solide arbeidet som er nedlagt i teamet og bruke dette for å videreutvikle StudConsults økonomiske, faglige og sosiale posisjon.

Hva ønsker du å oppnå i din stilling?

- Jeg ønsker, sammen med den nye ledelsen, å videreutvikle StudConsult til et konkurransedyktig selskap. Det vil settes fokus på kompetanseheving, kreativ problemløsning og god ressursallokering. Samtidig ønsker jeg at ledelsen skal jobbe for å videreutvikle StudConsult som karrierevei for konsulentene.

Hva er dine tanker om fremtiden til StudConsult?

- Mine tanker om fremtiden til StudConsult er vekst og gode resultater for våre kunder. StudConsult består av BIs mest ressurssterke studenter med stort potensiale og jeg ser for meg at vi det neste året skal bygge videre på dette og sette StudConsult på kartet som ett av landets beste studentdrevne konsulentselskaper.

Sondre Juven, Økonomiansvarlig og nestleder

Hva motiverte deg for å søke på din stilling?

- Jeg ønsket å få erfaring med å påvirke og videreutvikle en organisasjon. Da opplevde jeg det å sitte som økonomiansvarlig i StudConsult som en perfekt mulighet. Videre gleder jeg meg stort til å samarbeide med ny ledelse rundt dette.

Hva er dine tanker om fremtiden til StudConsult?

- Jeg tror at det blir viktig for StudConsult å etablere langvarige kundeforhold i fremtiden. Derimot fordrer dette ikke bare god overlapp mellom ny og gammel ledelse, men også god opplæring av nye ansatte. Slik vil kunder oppleve en kontinuitet i arbeidet vårt, selv om ansatte slutter og starter avhengig av studieløpet.»

Lucas Renaldi, Prosjektansvarlig

Hva ønsker du å oppnå i din stilling?

- Jeg håper for det første at jeg kan være en god representant for selskapet på prosjektfronten, og ovenfor de som ønsker å kontakte oss. I tillegg vil jeg gjerne ha en innflytelse på selskapet som helhet, og bidra til at det skal fortsette å vokse. Utenom dette satser jeg på å utvikle meg som person, og forbedre kunnskapene mine, blant annet innen forretninger.

Hva er dine tanker om fremtiden til StudConsult?

- StudConsult er allerede et supert selskap for studenter, men som med det meste annet finnes det forbedringspotensial. Det hadde vært kult å klare å nå de ambisiøse omsetningsmålene våre, og gjøre en stilling i StudConsult til en enda mer fullverdig deltidsjobb. Fra min side kommer jeg naturligvis til å bidra ekstra på prosjektfronten, men jeg vil også samarbeide med resten av ledelsen om hvordan vi kan sikre en best mulig drift totalt sett. 

Nora Harket, Salgsansvarlig

Hva motiverte deg for å søke på din stilling?

- Jeg ble motivert til å søke på salgsansvarlig stillingen fordi jeg ønsket en ny utfordring. I tillegg syntes jeg det å ha enda nærmere kontakt med kundene virket spennende. Jeg må også nevne at det motiverte meg sterkt å vite at jeg kan bidra til å jobbe videre på det gode arbeidet som er gjort i SC og også få muligheten til å komme med flere innspill som kan bidra positivt til salgsavdelingen.

Hva ønsker du å oppnå i din stilling?

- Jeg ønsker å jobbe videre på det gode arbeidet som er gjort i SC, i tillegg til å komme med flere tilskudd som f.eks. flere internkonkurranser. Jeg ønsker å få et tettere samarbeid med kundene våre og næringslivet, slik at jeg kan lære og ta med den kunnskapen videre inn i SC.

Petter Moger, Markedsansvarlig

Hva motiverte deg for å søke på din stilling?

- Det som motiverte meg er å få bidra til hvordan StudConsult skal utvikle seg til å bli en større og bedre bedrift.

Hva ønsker du å oppnå i din stilling?

- Jeg ønsker å bidra til at StudConsult får sterkere bånd til både markedet og studenter på BI. Jeg ønsker også å vise frem den utrolig kompetente og initiativrike gjengen vi er i StudConsult!

Victoria Romberg, HR-ansvarlig

Hva motiverte deg for å søke på din stilling?

- Jeg er alltid søken etter nye utfordringer! Jeg ønsket mer praktisk erfaring innen kompetanseutvikling og gleder meg ekstremt mye til rekrutteringen av nye StudConsultere. Bortsett fra dette har jeg inntrykk av at stillingen vil gjøre meg både tøffere og mer fremoverlent.

Hva er dine tanker om fremtiden til StudConsult?

- I fremtiden ser jeg for meg at vi har enda flere rammeavtaler, prosjekter og kurs hos interessante selskaper!

´

 

Den nye ledelsen gleder seg stort til å fortsette arbeidet for å legge til rette at StudConsult skal være en ettertraktet arbeidsplass for studenter, og ikke minst en ettertraktet samarbeidspartner for våre kunder. Med dette ønsker alle vi i StudConsult deg en god jul og godt nyttår!

Skrevet av Sondre Juven

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK