Return to site

Naturvernforbundet

Prosjekt gjennomført av StudConsult

Tromsdalens venner opplever usikkerhet vedrørende fremtidig bruk av naturverdiene i Tromsdalen. Tromsdalen er et unikt og artsrikt naturområde som brukes til friluftsliv og naturbasert næring, og er et viktig undervisnings- og referanseområde. Usikkerheten er knyttet til bærekraftig utvikling. Verdalskalk planlegger en potensiell utvidelse av sitt anlegg i Tromsdalen. En konsekvensutredningsprosess er satt i gang hvor samfunnets behov for mineralske ressurser og samfunnets ansvar for å forvalte den unike kalksteinressursen blir veid opp mot de viktige natur og kulturverdiene i området.

Den 10/01-2012 leverte NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) en rapport vedrørende forekomst og marked. Rapporten støtter implisitt opp under en mulig utvidelse av Verdalskalks anlegg, men undersøker ikke hvordan eventuelle krav fra myndighetene vedrørende CCS (Carbon Capture and Storage) vil påvirke framtidsutsiktene for kalksteinsindustrien i Tromsdalen. Brent kalk- markedet i Norge utgjøre pr i dag 11 mill. tonn der 1 mill. tonn blir levert av Verdalskalk. Kalkstein levert herfra egner seg til lite annet enn brenning. Økte kostnader (CCS og/eller skatt) knyttet til produksjon av brent kalk kan føre til at markedet for brent kalk vil bli mindre attraktivt.

Tromsdalens venner ønsker å bedre sin forståelse av hvordan det fremtidige markedet for brent kalk vil se ut etter at potensielle myndighetskrav om CCS er innført. Økte priser kan føre til at kunder velger konkurrerende produkter fremfor brent kalk. Å forstå kundenes beslutningsprosess står sentralt for å få innsikt i det fremtidige brent kalk- markedet.

Hypotesen som ønskes å testes er: ”CO2 rensning vil gjøre kalkstein fra Verdalskalk lite attraktiv i markedet”.

Tromsdalens venner kontaktet StudConsult og forespurte støtte for gjennomføring av en markedsanalyse. Målet med markedsanalysen er å bygge innsikt i hvordan det fremtidige markedet for brent kalk vil se ut gitt at myndighetene innfører krav om CCS og/eller avgifter knyttet til utslipp av CO2. Dette dokumentet beskriver hvordan StudConsult vil strukturere en potensiell prosess for å støtte Tromsdalens venner.

Prosjektomfang:

Foreslått prosjektomfang er definert som følger:

1.0 Substituttanalyse

1.1 Oversikt over substitutter
i. Selskaper
ii. Produktspesifikasjoner
iii. Økonomiske resultater
iv. Fremtidig strategi

1.2 Markedsandeler (brent kalk vs. substitutter)

2.0 Markeds-/kundeanalyse
2.1 Kundeoversikt på tvers av verdikjeder
2.2 Kort oversikt over kundeindustrier
i. Konkurransestruktur (for eksempel pris vs. kvantitet)
ii. Fremtidige utfordringer

2.3 Forstå hva som driver beslutningen om å velge brent kalk fremfor substitutter
i. Historisk preferanse
ii. Produktspesifikasjoner
iii. Pris
 

2.4 Identifisere de viktigste kjøpskriteriene og deres relative viktighet i forhold til hverandre

3.0 Konkurranseanalyser
3.1 Global konkurranse
3.2 Konkurrentanalyse (norske konkurrenter)
i. Fremtidig strategi

4.0 Estimering av CCS-kostnader
4.1 Estimere sannsynlighet
4.2 Estimere Verdalskalks kostnadsøkning
i. Påvirkning på marginer

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK