Return to site

M&A Target Screening

· Prosjektartikkel

M&A Target Screening

StudConsult jobbet på et prosjekt som strakk seg over et par uker, der klienten var et stort børsnotert selskap, og en betydelig aktør i norsk næringsliv. Klienten vurderte flere kandidater for å gjennomføre et strategisk oppkjøp og ønsket i den forbindelse hjelp av StudConsult til å gjennomføre en M&A target screening.

Vi fikk prosjekthenvendelsen i slutten av sommerferien og jobbet effektivt for å levere på en relativt kort tidsramme. Det var spennende å se hvor raskt vi klarte å sammenstille et ferdig resultat med tanke på antallet selskaper vi skulle gjennomgå - konsulent Joachim Huse, StudConsult

Etter innledende møter med klienten fikk vi overlevert en Excel-fil som inneholdt navn på rundt 90 selskaper som ble vurdert til å være aktuelle for oppkjøp. I første runde var arbeidet todelt:

 1. Identifisere flere kandidater som virket relevante ut i fra klientens spesifikasjoner
 2. Screene kandidatene og klassifisere dem ut i fra hva slags type produkt de kunne tilby

Vi endte totalt med en liste på 177 selskaper, og benyttet oss av ulike søkemotorer for å identifisere hva selskapene kunne tilby, og hva som var den faktiske verdien de kunne tilføre kunden.

Andre runde av prosjektet bygget videre på informasjonen fra første runde. Basert på klassifiseringen av selskapene satt vi igjen med en liste på 25 kandidater for oppkjøp. Videre bestod arbeidet av mer dyptgående research der vi blant annet vurderte eierstruktur og finansiell informasjon, og lagde «one-pagers» på samtlige 25. Vi presenterte funnene våre i et møte med klienten, og basert på vår rangering av kandidatene og klientens tidligere analyser plukket vi ut de 11 heteste kandidatene.

I tredje og siste runde av prosjektet var instruksjonene våre å oppdrive så mye informasjon som mulig på de 11 utvalgte selskapene. Da flere av de var forholdsvis små og ukjente selskaper, lokalisert i små land over hele kloden, var det utfordrende å oppdrive ønsket informasjon. Endelig leveranse bestod av presentasjoner på 2-3 slides på hvert av selskapene. For hvert selskap indentifiserte vi følgende nøkkelinformasjon:

 1. Generell info om selskapet, herunder informasjon om ledelsen og eierstruktur
 2. Grundig produktbeskrivelse med fokus på:
  1. Hva kjennetegner produktet?
  2. Hvordan skiller den seg eventuelt fra andre tilbydere?
  3. Hvilke kvantitative og kvalitative gevinster har produktet for brukere?
  4. Har de mottatt noen annerkjennelser/utmerkelser?
 3. Finansiell informasjon, herunder:
  1. Topp- og bunnlinje
  2. Data fra finansieringsrunder

Noen uker etter prosjektets endelige leveranse ble ett av de 11 selskapene kjøpt opp, hvilket vitner om at StudConsult hadde fokus på rett sted og tilførte et verdifullt sluttprodukt til klienten. - Konsulent Joachim Huse, StudConsult

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK